มงคลการุณย์กิตติพงศ์, สิทธิอมรพีระพงษ์, และ สภาสุวรรณกุลปรีชา. 1. “รูปแบบการบริหารศูนย์ฝึกกีฬาเทควันโดที่มีประสิทธิผล”. จันทรเกษมสาร 19 (37), 147 -56. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/crujournal/article/view/28731.