เจนวิถีสุข ทัศนีย์. 2015. “บรรณาธิการแถลง”. จันทรเกษมสาร 21 (41). https://li01.tci-thaijo.org/index.php/crujournal/article/view/44635.