ไมตรีจิตร์ เอมอร. 2016. “การยอมรับการจัดทำบัญชีครัวเรือนของประชาชนในตำบลง้วิ ราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม”. จันทรเกษมสาร 22 (42):13-20. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/crujournal/article/view/59984.