พวงกำหยาดชาญยุทธ. 1. “การนำหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของเทศบาลในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง 1”. จันทรเกษมสาร 23 (44), 49-63. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/crujournal/article/view/90360.