[1]
ใจอารีย์ พ. และ เสนาสุ ก., “อิทธิพลของศาสนาต่อปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสุข: กรณีศึกษาของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศไทย”, chandrakasemsarn, ปี 23, ฉบับที่ 45, น. 49–64, ธ.ค. 2017.