[1]
โพธิ์ทอง ว., “การจัดการเรียนรู้โดยสอดแทรกกระบวนการจิตตปัญญาศึกษาในรายวิชาการจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสติ และสมาธิที่เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐาน”, chandrakasemsarn, ปี 23, ฉบับที่ 45, น. 113–127, ธ.ค. 2017.