[1]
นิยมทรัพย์ น. และ ศิริธัญญารัตน์ จ., “การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาครูในวิชาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือกับแบบสืบสอบ”, chandrakasemsarn, ปี 23, ฉบับที่ 45, น. 129–144, ธ.ค. 2017.