[1]
ภักดี ณ., วงษ์นาม ไ., และ อนุศาสนนันท์ ส., “ประสิทธิภาพการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อคำถามของแบบทดสอบพหุมิติให้คะแนนหลายค่าด้วยวิธีโพลี-ซิปเทสท์ วิธีทดสอบวอลด์ และวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันกลุ่มพหุ”, chandrakasemsarn, ปี 23, ฉบับที่ 45, น. 145–160, ธ.ค. 2017.