[1]
ธีรานุพัฒนา ช. และ เสนาสุ ก., “ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสุข: บทบาทของกลุ่มสมาชิกที่มีรายได้แตกต่างกันในฐานะตัวแปรกำกับ”, chandrakasemsarn, ปี 27, ฉบับที่ 2, น. 259–278, ธ.ค. 2021.