[1]
โปธาคำก., “สภาพปัญหาและการพัฒนาระบบการบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม”, chandrakasemsarn, ปี 19, ฉบับที่ 37, น. 49 - 55, 1.