[1]
กุณวงศ์โ., “ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตัดสินใจใช้บริการสวนสนุก ในประเทศไทย”, chandrakasemsarn, ปี 19, ฉบับที่ 37, น. 57 - 66, 1.