[1]
มิ่งประเสริฐอ., “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความวิตกกังวลของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต”, chandrakasemsarn, ปี 19, ฉบับที่ 37, น. 67 - 74, 1.