[1]
จักรน้ำอ่างอ. และ รอดพึ่งครุฑส., “การพัฒนารูปแบบการบริหารแผนสิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1”, chandrakasemsarn, ปี 19, ฉบับที่ 37, น. 75 - 84, 1.