[1]
พลอยขาวส., “การพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย”, chandrakasemsarn, ปี 19, ฉบับที่ 37, น. 135 - 145, 1.