[1]
มงคลการุณย์ก., สิทธิอมรพ., และ สภาสุวรรณกุลป., “รูปแบบการบริหารศูนย์ฝึกกีฬาเทควันโดที่มีประสิทธิผล”, chandrakasemsarn, ปี 19, ฉบับที่ 37, น. 147 - 156, 1.