[1]
พวงกำหยาดช., “การนำหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของเทศบาลในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง 1”, chandrakasemsarn, ปี 23, ฉบับที่ 44, น. 49-63, 1.