[1]
ชื่นชมร., “การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบพุทธิปัญญาเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดด้านคณิตศาสตร์ ชั้นอนุบาลปีที่ 2”, chandrakasemsarn, ปี 23, ฉบับที่ 44, น. 97-112, 1.