เจนวิถีสุข ท. “บรรณาธิการแถลง”. จันทรเกษมสาร, ปี 23, ฉบับที่ 45, ธันวาคม 2017, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/crujournal/article/view/105123.