วิชัยดิษฐ์ ว. “การจัดการความรู้กระบวนการผลิตและการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนต้นแบบเขตธนบุรีโดยชุมชนมีส่วนร่วม”. จันทรเกษมสาร, ปี 23, ฉบับที่ 45, ธันวาคม 2017, น. 17-32, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/crujournal/article/view/105128.