ไมตรีจิตร์ เ. “การเรียนรู้การจัดทำบัญชีครัวเรือนของชุมชนหรรษาสร้างสรรค์ เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร”. จันทรเกษมสาร, ปี 23, ฉบับที่ 45, ธันวาคม 2017, น. 33-47, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/crujournal/article/view/105129.