ใจอารีย์ พ., และ เสนาสุ ก. “อิทธิพลของศาสนาต่อปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสุข: กรณีศึกษาของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศไทย”. จันทรเกษมสาร, ปี 23, ฉบับที่ 45, ธันวาคม 2017, น. 49-64, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/crujournal/article/view/105131.