โพธิ์ทอง ว. “การจัดการเรียนรู้โดยสอดแทรกกระบวนการจิตตปัญญาศึกษาในรายวิชาการจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสติ และสมาธิที่เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐาน”. จันทรเกษมสาร, ปี 23, ฉบับที่ 45, ธันวาคม 2017, น. 113-27, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/crujournal/article/view/105138.