นิยมทรัพย์ น., และ ศิริธัญญารัตน์ จ. “การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาครูในวิชาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือกับแบบสืบสอบ”. จันทรเกษมสาร, ปี 23, ฉบับที่ 45, ธันวาคม 2017, น. 129-44, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/crujournal/article/view/105140.