ภักดี ณ., วงษ์นาม ไ., และ อนุศาสนนันท์ ส. “ประสิทธิภาพการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อคำถามของแบบทดสอบพหุมิติให้คะแนนหลายค่าด้วยวิธีโพลี-ซิปเทสท์ วิธีทดสอบวอลด์ และวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันกลุ่มพหุ”. จันทรเกษมสาร, ปี 23, ฉบับที่ 45, ธันวาคม 2017, น. 145-60, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/crujournal/article/view/105142.