พืชทองหลาง ป. “แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประดิษฐานพระเจ้าทันใจ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่”. จันทรเกษมสาร, ปี 23, ฉบับที่ 45, ธันวาคม 2017, น. 65-80, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/crujournal/article/view/105184.