อ่องวุฒิวัฒน์ ส. “การตอบรับการแสดงความไม่เห็นด้วยในภาษาไทย: การศึกษากลวิธีทางภาษาและข้อคำนึงที่เป็นเหตุจูงใจ”. จันทรเกษมสาร, ปี 23, ฉบับที่ 45, ธันวาคม 2017, น. 81-96, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/crujournal/article/view/106460.