เชื้อน้อย อ. “เจดีย์คู่ของศาสนสถานในสมัยอยุธยา”. จันทรเกษมสาร, ปี 26, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2020, น. 45-60, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/crujournal/article/view/159752.