เชื้อน้อย อ. “ประติมากรรมฤาษีดัดตน วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม: รูปแบบศิลปะสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์”. จันทรเกษมสาร, ปี 27, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2021, น. 75-88, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/crujournal/article/view/248204.