ธีรานุพัฒนา ช., และ เสนาสุ ก. “ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสุข: บทบาทของกลุ่มสมาชิกที่มีรายได้แตกต่างกันในฐานะตัวแปรกำกับ”. จันทรเกษมสาร, ปี 27, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2021, น. 259-78, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/crujournal/article/view/248952.