เจนวิถีสุข ท. “บรรณาธิการแถลง”. จันทรเกษมสาร, ปี 21, ฉบับที่ 41, ธันวาคม 2015, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/crujournal/article/view/44635.