ไมตรีจิตร์ เ. “การยอมรับการจัดทำบัญชีครัวเรือนของประชาชนในตำบลง้วิ ราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม”. จันทรเกษมสาร, ปี 22, ฉบับที่ 42, มิถุนายน 2016, น. 13-20, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/crujournal/article/view/59984.