จันทรเกษมสาร https://li01.tci-thaijo.org/index.php/crujournal <p>วารสารที่มุ่งเผยแพร่ความรู้และผลงานด้านการศึกษาและวิจัยในแนวทางสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนแนวคิดหรือความรู้ที่เกี่ยวข้องกับผลงานวิชาการ ระหว่างนักวิชาการในมหาวิทยาลัยกับสังคมภายนอก</p> สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม th-TH จันทรเกษมสาร 0858-0006 <p>บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม</p> <p>ข้อความที่ปรากฏในบทความแต่ละเรื่องในวารสารวิชาการเล่มนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนแต่ละท่านไม่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม และคณาจารย์ท่านอื่นๆในมหาวิทยาลัยฯ แต่อย่างใด ความรับผิดชอบองค์ประกอบทั้งหมดของบทความแต่ละเรื่องเป็นของผู้เขียนแต่ละท่าน หากมีความผิดพลาดใดๆ ผู้เขียนแต่ละท่านจะรับผิดชอบบทความของตนเองแต่ผู้เดียว</p> การเรียนรู้โดยอิงปรากฎการณ์ส่งผ่านประสบการณ์จากมหาวิทยาลัยเฮลซิงกิและโรงเรียนอูโลลา เมืองเอสปู ประเทศฟินแลนด์ https://li01.tci-thaijo.org/index.php/crujournal/article/view/253326 <p>การเรียนรู้โดยอิงปรากฏการณ์เป็นการจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยการใช้ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วในโลกแห่งความเป็นจริงมาเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ เป็นวิธีการเรียนรู้แบบสหวิทยาการที่สนับสนุนให้ผู้เรียนได้นำความรู้มาเชื่อมโยงกันทั้งภายในศาสตร์และเชื่อมโยงระหว่างศาสตร์มาประยุกต์รวมกันเพื่อศึกษาและทำความเข้าใจกับปรากฏการณ์จากการตั้งคำถาม การสืบค้น การตอบคำถามและแก้ปัญหาด้วยด้วยตนเองโดยใช้วิธีการปฏิบัติที่หลากหลายจนทำให้เกิดเป็นการเรียนรู้อย่างเข้าใจ กว้าง ลึกและตรงประเด็นที่ช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะและทักษะชีวิตที่จำเป็นเพื่อการเข้าใจโลกอย่างรอบด้าน สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ รู้จักแก้ปัญหา ยอมรับและเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง และดำรงชีวิตอยู่ด้วยความรักและเห็นอกเห็นใจกัน นับเป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพสามารถพัฒนาตนเองและสังคมได้อย่างยั่งยืน</p> พัชรา พุ่มพชาติ Copyright (c) 2022 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-09-21 2022-09-21 28 2 157 172