Thai Journals Online (ThaiJO) เป็นระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย เป็นแหล่งรวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ThaiJO ได้รับการสนับสนุนจาก  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre : TCI) วารสารวิชาการไทยที่ปรากฎใน ThaiJO จะพัฒนาอยู่บนระบบ OJS (Online Journal System) เดียวกันซึ่งพัฒนาโดย Public Knowledge Project (PKP)
 • Science and Technology Journal of Sisaket Rajabhat University

  Journal of Science and Technology Sisaket Rajabhat University (Science and Technology Journal of Sisaket Rajabhat University) is an academic journal of the Faculty of Liberal Arts and Science. Sisaket Rajabhat University It is intended to disseminate academic works on science and technology. To be recognized nationally And to benefit students, researchers and professors in education and research By the journal of science and technology Sisaket Rajabhat University publishes 2 issues a year, namely No. 1 (January - June), No. 2 (July - December).

 • Prawarun Agricultural Journal

  Focus and Scopes


             1. Manuscripts submitted to the Journal should be original research, review article, or academic article in Agriculture and related fields including Plant Science, Animal Science, Fishery, Animal Health Science, Food Science, Agribusiness, Agricultural Information, Agricultural Machinery Technology etc.


             2. All submissions must be original research not previously published or simultaneously submitted for publication


  Call for Paper


       Call for paper throughout the year.  Article submitted by the author must be written according to the guidelines of the journal.    Schedule to be issued:


        Issue 1:   January - June


        Issue 2:   July - December

 • Khon Kaen Agriculture Journal

  วารสารแก่นเกษตรได้รับทุนสนับสนุนเป็นวารสารที่มีคุณภาพตามเกณฑ์วารสารวิชาการระดับชาติ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จาก สกอ. ประจำปี 2551, เป็นวารสารที่ยอมรับในการใช้เป็นผลงานตีพิมพ์เรื่องที่ 2 ของนักศึกษาทุน คปก. (ตั้งแต่รุ่นที่ 11 เป็นต้นไป) , มีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Citation Index, TCI), และเผยแพร่บทคัดย่อภาษาอังกฤษในฐานข้อมูล AGRIS-FAO (http://agris.fao.org/agris-search/index.do)

 • KMITL Prince of Chumphon Journal Science and Technology

  วารสารสจล.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร จัดพิมพ์ ปีละ 1 ฉบับ ตั้งแต่เดือน มกราคม – ธันวาคม มีจุดมุ่งเน้นบทความวิจัยในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเกษตรศาสตร์ โดยบทความแต่ละบทความจะผ่านการประเมิน (Peer-Review) ซึ่งบทความวิจัยที่สามารถตีพิมพ์ได้จะต้องผ่านการยอมรับจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่าน จาก 3 ท่านที่ประเมินบทความวิจัยนั้น ๆ


  Journal of KMITL Prince of Chumphon (Science and Technology), King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang Prince of Chumphon Campus is a peer-reviewed, publishing once a year from January to December. Contributions are invited on novel achievements in all fields of science, engineering and agriculture. All manuscripts must be accepted by two-thirds of reviewers to be published in our journal.

 • Thai Journal of Agricultural Science

  Print ISSN: 0049-3589, Online ISSN: 2697-4762


  Thai Journal of Agricultural Science focuses on all aspects of agricultural research. It offers readers an opportunity to tap into the future of food and fiber improvement and production. The Journal reports advanced research results in plant, animal and soil sciences, sustainable farming systems, and food science. It is essential reading for anyone needing to keep abreast of current findings in agriculture.

 • Journal of Physiological and Biomedical Sciences

  Journal of Physiological and Biomedical Sciences (JPBS) is a peer-reviewed journal of physiological and biomedical sciences. Focus on physiology, biochemistry, biophysics, pathophysiology, pharmacology and other related biomedical disciplines.

 • Science Technology and Innovation Journal

  Science, Technology and Innovation journals are accepting research articles for publication in journals.
  Schedule of science technology and innovation publication 6 issues.
  Issue 1 January - February
  Issue 2 March - April
  Issue 3 May - June
  Issue 4 July - August
  Issue 5 September - October
  Issue 6 November - December

 • Journal of Fisheries Technology Research

  Journal of Fisheries Technology Research (ISSBN 1905-7393, E-ISSN 2730-146X) is a publication of the Faculty of Fisheries Technology and Aquatic Resources, Maejo University and is intended to make available the results of technical work in the fisheries, aquaculture, aquatic resources and related biological sciences. It is published twice a year.

 • Thai Journal of Toxicology

  ISSN 0857-264X (Print)    ISSN 2697-6307 (Online)


  Thai Journal of Toxicology (Thai J Toxicol) is a peer-reviewed journal publishing original research and review articles on the area of toxicology. Areas such as clinical toxicology, pharmacological toxicology, environmental toxicology, occupational health and safety of exposure to toxins, toxicity of natural products and traditional medicines, food and nutrition toxicology, safety evaluation of novel foods and ingredients, biotechnologically-derived products, nanomaterials, hazard identification and health risk assessment, adverse effects of chemically induced toxicity on the health of humans and animals, molecular toxicology, and other areas of toxicological research in vitro / in vivo models and human studies are included in the scope of the journal. Thai J Toxicol is now being indexed in Thai Journal Citation Index (TCI) Tier 2


  The official Journal of Thai Society of Toxicology

 • Agriculture and Technology Journal

        วารสารเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวารสารเผยแพร่บทความวิชาการ บทความวิจัย มีกำหนดออกปีละ 3 ฉบับ คือ มกราคม – เมษายน , พฤษภาคม - สิงหาคม และ กันยายน - ธันวาคม ,( double blinded ) วารสารเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เปิดรับบทความประกอบด้วย 3 สาขาวิชา ดังนี้สาขาเกษตรศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี และศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อบทความที่จะได้รับการตีพิมพ์ต้องจัดเตรียมอย่างถูกต้องสมบูรณ์ ตามมาตรฐานวารสารวิชาการ


 • Agriculture and Natural Resources

  Copyright © 2016, Kasetsart University.


  Production and hosting by Kasetsart University Research and Development Institute (KURDI) on behalf of Kasetsart University. Peer reviewed under responsibility of Kasetsart University.
  Agriculture and Natural Resources (ANRES) -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science) -- is a bimonthly peer-reviewed journal funded by Kasetsart University, Thailand. It is indexed in SCOPUS (Q3), ASEAN Citation Index (ACI), and Thai Citation Index (TCI-G1).

 • Journal of Vocational Institute of Agriculture

  Journal of Vocational Institute of Agriculture is an academic journal of Northeastern Vocational Institute of Agriculture, set out twice a year (January-June and July-December). Objective: To publish research articles and academic articles on agriculture, agriculture education and related branches. Which every article published has been considered by at least 2 experts (double-blind reviewer) and editorial team

 • International Journal of Applied Biomedical Engineering (IJABME)

  The International Journal on Applied Biomedical Engineering (IJABME) is intended to provide an international forum where researchers, practitioners, and professionals interested in the advances in, and applications of, biomedical engineering can exchange the latest research, results, and ideas in such areas. The Journal is peer-reviewed and published bi-annually for an annual issue. Technical articles are regular papers and correspondences. The first contributes papers that demonstrate the originality of theory and/or applications, new idea and experiments or significant improvements. The latter contributes good enhancement of previous works, comments and corrections.The general scope of the journal includes, but is not limited to, the followings:


  1. Medical Imaging, Image Processing, and Signal Processing
  Computed Tomography, Data Representation and Visualization, Integrated Medical Image Analysis, Magnetic Resonance Imaging, Nuclear Medicine, Medical Data Storage, Signal Processing, Data Compression Techniques,
  Medical Image Processing, Optical Imaging, Ultrasound Imaging


  2. Modellng, Simulation, Systems, and Control
  Biomedical Computing, Virtual Reality, 
  Biological Effects of Electromagnetic Radiation, Biomechanics, Control Systems
  Hemodynamics, Electromagnetic Field Simulation, Biomatrix Sports and Ergonomics Simulation, Surgery Simulation and Simulators


  3. Molecular Bio-engineering
  Labs-on-Chips, Bioinformatics, Biomaterials, Gene Therapy,Bio-Nanotechnology,
  Tissue Engineering Drug Delivery and Pharmacokinetics, Molecular and Cellular Engineering


  4. Medical Devices, Measurement, and Instrumentation
  Biosensors and Transducers, Data and Signal Acquisition, Electronic Medical Devices
  Intelligent Instrumentation, Lasers and Optical Systems, Measurement and Instrumentation
  Microtechnology and BioMEMS, Noninvasive Measurement, Reliability and Failure, Robotics


  5. Medical Informatics and Health Care Technology
  Clinical Assessment and Patient Diagnosis, Artificial Organs, Computer-aided Surgery
  Electrotherapy, Health Care Information Systems, Implant Technology, Patient Monitoring
  Prosthetics and Orthotics, Radiotherapy, Telemedicine, Rehabilitation Engineering, Expert Systems in Medicine


  6. Other BME Related Fields

 • Journal of Agricultural Production

            วารสารผลิตกรรมการเกษตร หรือชื่อภาษาอังกฤษว่า Journal of Agricultural Production (JAP) เป็นวารสารที่มีผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer reviews) ตรวจทานก่อนได้รับการตีพิมพ์ จัดทำโดยคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ รับบทความวิชาการและวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่เป็นระบบไตรมาส (ปีละ 3 ฉบับ) โดยฉบับที่ 1 ตีพิมพ์ประจำเดือนมกราคม - เมษายน ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม และฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม ของทุกปี แต่ละฉบับจะตีพิมพ์บทความไม่น้อยกว่า 8 เรื่อง


            รับบทความวิชาการด้านการเกษตร เช่น พืชศาสตร์ ปฐพีศาสตร์ สัตวศาสตร์ ประมง ส่งเสริมการเกษตร อารักขาพืช เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว เป็นต้น หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ตีพิมพ์ในรูปแบบ บทความวิจัยเต็มรูปแบบ (Full length article) โดยบทความดังกล่าวจะต้องไม่เคยได้รับการตีพิมพ์ หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่นมาก่อน บทความอาจจะเขียนโดยใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ แต่บทคัดย่อจะต้องมีทั้งสองภาษา โดยบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารจะต้องส่งในรูปแบบการเขียนตามที่กำหนด (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในคำแนะนำการเตรียมต้นฉบับสำหรับตีพิมพ์) ทุกบทความที่จะได้รับการตีพิมพ์ จะทำการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ท่าน และเมื่อผ่านการประเมินแล้ว กองบรรณาธิการของสงวนสิทธิ์ในการตรวจแก้ไขเรื่องที่จะส่งพิมพ์ตามที่เห็นสมควร และไม่รับพิจารณาต้นฉบับที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การตีพิมพ์ของวารสาร สำหรับผู้สนใจบทความสามารถเข้าถึงเนื้อหาผลงานตีพิมพ์ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (Open access)

 • Thai Journal of Forestry

  Thai Journal of Forestry (TJF) ISSN : 2730-2180 was established in 1982 under Faculty of Forestry, Kasetsart University, Thailand, and publishes paper concerning on Forestry Research. Of special interest articles are dealing with forest ecology, forest management, forest economic, silvilculture, watershed, biological diversity conservation and morphology and physiology of vegetable and wildlife,etc.To better circulate the research from Thai and International researchers and contributing scientists to a wider audience.All submitted manuscripts have been reviewed by at least two expert reviewers via the double-blinded review system. TJF is published semi-annually (January-June and July-December).   

 • Journal of Agriculture

                                                                                                                     Welcome to " Journal of Agriculture " an academic Journal of the Faculty
  of Agriculture, Chiang Mai University. The journal will be publicized every
  4 months (January, May and September), which will focus on Agriculture,
  Agro-Industry, Veterinary and Biology.

  Thai-Journal Citation Index Centre (TCI).  
  Thai-Jounal Impact factor (2018) = 0.701

 • Naresuan Agriculture Journal

  วารสารเกษตรนเรศวรอ้างอิงวารสารไทย ISSN: 0859-3027 รับบทความที่รับตีพิมพ์บทความวิชาการ ได้แก่ บทความวิจัย (Research Articles) และบทความปริทัศน์ (Review articles) โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยทั้งในและนอกสถาบัน สาขาวิชาที่เปิดรับการตีพิมพ์ ได้แก่ สาขาเกษตรศาสตร์  สาขาเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สาขาภูมิศาสตร์ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีกำหนดออก 2 ฉบับต่อปี ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 

 • Ramkhamhaeng Research Journal of Sciences and Technology
  วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับพิจารณาและตีพิมพ์บทความวิจัยสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  วารสารวิจัยรามคำแหงเป็นวารสารที่ตีพิมพ์บทความเฉพาะงานวิจัย  ลักษณะรูปแบบของบทความเป็นบทความที่มีรูปแบบการเขียนตามแบบของวิจัย วารสารวิจัยรามคำแหงมี 2 ฉบับ คือ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีกำหนดออกในแต่ละฉบับ ปีละ 2 เล่ม  เล่มที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน  เล่มที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม  กำหนดเผยแพร่        


     ออก 2 ฉบับต่อปี ตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน,เดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม  การเผยแพร่            


     มอบให้ห้องสมุดหน่วยงานรัฐบาล สถาบันการศึกษาในประเทศ  ข้อมูลการติดต่อ  ฝ่ายจัดทำ กองบรรณาธิการวารสารวิจัยรามคำแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารสุโขทัย ชั้น12 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร. 02-310-8696 Email: ruresearch@ru.ac.th


     พิมพ์ที่                   


     สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ·        บทความทุกบทความได้รับการตรวจความถูกต้องทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)


  ·        มีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกประจำกองบรรณาธิการมากกว่าร้อยละ 50


  ·        มีบทความจากนักวิชาการภายนอกลงตีพิมพ์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ทุกฉบับ


  ·        ข้อความและบทความในวารสารวิจัยรามคำแหงเป็นแนวคิดของผู้เขียน การตีพิมพ์บทความซ้ำเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียน   ไม่ใช่ความคิดเห็นและความรับผิดชอบของคณะผู้จัดทำ บรรณาธิการ กองบรรณาธิการและมหาวิทยาลัยรามคำแหง


  ·        กองบรรณาธิการไม่สงวนสิทธิ์การคัดลอก แต่ควรอ้างอิงแสดงที่มา


   


 • Journal of Agricultural Research and Extension


  วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร (Journal Of Agricultural Research And Extension) เป็นวารสาร
  ทางวิชาการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่งานวิจัยและบทความทางวิชาการด้านการเกษตร
  เป็นวารสารราย 4 เดือน กำหนดออกปีละ 3 ฉบับ โดยมีการเผยแพร่ออนไลน์ (Journal Online) ในรูปวารสารทางอิเล็กทรอนิกส์ และการเผยแพร่ในแบบรูปเล่มสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเกษตร
  Print ISSN : ISSN 0125-8850
  Online ISSN : E-ISSN 2630-0206

 • Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Journal

  The journal of Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Journal (RMUTTORJ) is a research/academic journal in the field of Science and Technology. The purposes of journal are being a media of gathering and publishing scientific and technological researches, encouraging utilization of research works, and promoting and improving the quality of researches to the international standard. It is a medium of exchange of knowledge and ideas among both national and international researchers to create new research and innovation in science and technology for economic and social development. The journal is scheduled to be published twice a year (January - June and July - December).

 • King Mongkut's Agricultural Journal

   

  King Mongkut’s Agricultural Journal


  King Mongkut’s Agricultural Journal has mission to promote academic and research papers in all fields of agriculture and other relevant fields for cognitive construction and academic value to be widely usable both in theory as well as in practice.


  Authors can submit papers to the journal for review with no publication fees. Full text of the papers can be downloaded freely from the journal website.


 • Tropical Natural History

  Tropical Natural History is a journal publishing original research, review and interactive natural history. Manuscripts considered include papers on experimental biology, systematic, ecology, paleontology, and the interaction of organisms with their environment.


  Online ISSN : 2586-9892


   

 • Journal of Chandrakasemsarn

  วารสารที่มุ่งเผยแพร่ความรู้และผลงานด้านการศึกษาและวิจัยในแนวทางสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนแนวคิดหรือความรู้ที่เกี่ยวข้องกับผลงานวิชาการ ระหว่างนักวิชาการในมหาวิทยาลัยกับสังคมภายนอก

 • Thai Bulletin of Pharmaceutical Sciences

  Thai Bulletin of Pharmaceutical Sciences is a peer-reviewed journal published by Faculty of Pharmacy, Silpakorn University, Thailand. The Journal publishes original articles and review articles addressing topics in Pharmacy, Pharmaceutical Sciences, Medical Sciences, Health Sciences and Multidisciplinary Healthcare Sciences. All submitted manuscripts must be reviewed by at least three reviewers through a double-blind peer-review system. Two issues are published online per year.

 • Naresuan Phayao Journal

         วารสารนเรศวรพะเยา จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ และการเสนอผลงานวิจัยที่มีเนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชาด้านการเกษตรและชีววิทยา ชีวเคมี, พันธุศาสตร์และอณูชีววิทยา และด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ    โดยมีกำหนดการเผยแพร่ ปีละ 3 ฉบับ และตีพิมพ์ ทุกๆ 4 เดือน/ปี (ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน, ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม และ ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม)
          ผู้นิพนธ์ต้องรับผิดชอบข้อความในบทนิพนธ์ของตน มหาวิทยาลัยพะเยา ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับบทความที่ตีพิมพ์เสมอไป ผู้สนใจสามารถคัดลอก และนำไปใช้ได้ แต่จะต้องขออนุมัติเจ้าของ และได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน พร้อมกับมีการอ้างอิงและกล่าวคำขอบคุณให้ถูกต้องด้วย

 • Journal of Food Technology, Siam University

  The Journal of Food Technology Siam University available in print (ISSN 1686-3070) was launched the first issue in 2004 by Faculty of Science, Siam University. Subsequently, the journal is made available online (ISSN 2651-1169) for scientific dissemination in the area of food science and technology and other related fields including nutrition and postharvest technology via the Thai Journals Online (ThaiJO). The Journal of Food Technology is a peer-reviewed, biannually journal offering two issues (January-June) and (July-December).


  Two types of peer-reviewed papers will be published: 1) Research articles are articles that are written according to article structure stating the problem(s), objectives of the work, research methodology, discussion and conclusions which contributes new knowledge to its field or further applications. 2) Review articles are articles that are written to present new aspects on the topic of current interest that include major findings and compile literatures form several sources or address in-depth interpretive and concise reviews on the academic aspects.


  Articles submitted to the journal must be a work that has never been printed in any other journals before and not in the process of publishing in any journals. The articles published in the journal must be peer-reviewed by a minimum of two expert reviewers per article and operated by a double-blind assessment.

 • Journal of Basic and Applied Pharmacology

  Journal of Basic and Applied Pharmacology (J Basic App Pharmacol) (former title: Thai Journal of Pharmacology)  is a peer-reviewed journal publishing original research articles, reviews, case reports, letters to editors and commentaries on pharmacology and related fields, i.e. pharmacodynamics, pharmacokinetics, pharmacotherapeutics, toxicology, clinical pharmacology, molecular pharmacology, pharmacogenetics/pharmacogenomics, comparative pharmacology, safety pharmacology, systems pharmacology, pharmacoepidemiology and ethnopharmacology.  Thai Journal of Pharmacology has been abstracted and indexed by Thai Journal Citation Index (TCI - Tier 1) and ASEAN Citation Index (ACI).  The indexing in the TCI and ACI is continued with the  Journal of Basic and Applied Pharmacology.


   


  ISSN: xxxx-xxxx (Online)

 • Princess of Naradhiwas University Journal

  Princess of Naradhiwas University Journal is the publications of research and academic papers of lecturers and students of Princess of Naradhiwas University, and academics and practitioners with insights gained from related academic disciplines such as  Medicine, Science and Technology, Nursing, Agriculture and Technology, Engineer, and other vocational related fields.   

 • Research Journal Phranakhon Rajabhat : Science and Technology

  วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวารสารราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี และสาขาที่เกี่ยวข้อง และเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนในการเผยแพร่งานวิจัยและบทความทางวิชาการของคณาจารย์และนักศึกษา นักวิชาการ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้ด้านงานวิจัยต่างๆ แก่นักวิชาการและบุคคลทั่วไป


  Print ISSN : 1905 - 4963


  Online ISSN :  2672 - 9296

 • Wichcha Journal Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

  วารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่บทความวิจัย (research article) และบทความวิชาการ (academic article) ของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะรับตีพิมพ์บทความในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย ด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งบทความทุกบทความที่ได้รับการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช “ต้องไม่เคยได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ที่ใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างการเสนอเพื่อพิจารณาเผยแพร่ในวารสารฉบับอื่น” พร้อมทั้งได้รับการพิจารณาจากผู้ประเมินอิสระ (peer review) ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 3 ท่าน ในรูปแบบผู้ประเมินอิสระและผู้แต่งไม่ทราบชื่อซึ่งกันและกัน (double-blind review) และกลุ่มเป้าหมายคือคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยทั้งในและนอกสถาบัน ทั้งนี้วารสารมีกำหนดตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 ในเดือนมกราคม-มิถุนายน และฉบับที่ 2 ในเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์  หมายเลข ISSN ฉบับตีพิมพ์ : 0125-2380      


  หมายเลข ISSN ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ : 2672-958X


   

 • Industry Technology Lampang Rajabhat University

  ISSN 1906-5337 (Print)
  ISSN 2672-9539 (Online)


  วารสารวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ ลำปางจัดทำขึ้น เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานวิชาการ ด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยทำการตีพิมพ์บทความวิจัย และบทความวิชาการทั่วไป สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และสหวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • Thai Agricultural Research Journal

  THAI AGRICULTURAL RESEARCH JOURNAL  disseminate the agricultural research and innovation undertaken individuals and organizations in Thailand. Submission of a manuscript to Thai Agricultural Research Journal is contingent upon the agreement by all the authors that the reported work has not received prior publication and that no portion of this or any other closely related work is under consideration for publication elsewhere. Three print issues per year (January – April, May- August and september – December).  All submitted manuscripts must be reviewed by at least two reviewers through a double-blind peer-review system. 


  ISSN : 0125-8389 (print)
  ISSN : 2773-9317 (Online)

 • Journal of Science Ladkrabang

  To disseminate knowledge and academic progress and research in science and technology Chemistry, Biology, Physics, Mathematics, Computer Science and Statistics. This Journal is scheduled to 2 issues per year (Issue 1: January - June and Issue 2: July - December) Print ISSN: 0857-9512 Online ISSN: 2539-7257

 • Thai Science and Technology Journal

  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวารสารทางวิชาการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เริ่มพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบตีพิมพ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 และเริ่มเผยแพร่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคู่กับรูปแบบตีพิมพ์เมื่อปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา นักวิจัย และอาจารย์ในด้านการศึกษาและวิจัยต่อไป


  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เผยแพร่ปีละ 6 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 (มกราคม-กุมภาพันธ์) ฉบับที่ 2 (มีนาคม-เมษายน) ฉบับที่ 3 (พฤษภาคม-มิถุนายน) ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม-สิงหาคม) ฉบับที่ 5 (กันยายน-ตุลาคม) และฉบับที่ 6 (พฤศจิกายน-ธันวาคม)


  ISSN: 0858-4435


  E-ISSN: 2651-1231

 • Journal of Science and Technology Mahasarakham University

  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


  กำหนดพิมพ์ปีละ 6 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์  ฉบับที่ 2 มีนาคม-เมษายน ฉบับที่ 3 พฤษภาคม-มิถุนายน ฉบับที่ 4 กรกฎาคม-สิงหาคม ฉบับที่ 5 กันยายน-ตุลาคม ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน-ธันวาคม  ผู้นิพนธ์ทุกท่านสามารถส่งเรื่องมาพิมพ์ได้ โดยไม่ต้องเป็นสมาชิก และไม่จำเป็นต้องสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลงานที่ได้รับการพิจารณาในวารสารจะต้องมีสาระที่น่าสนใจ เป็นงานที่ทบทวนความรู้เดิม หรือองค์ความรู้ใหม่ที่ทันสมัย รวมทั้งข้อคิดเห็นทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน และจะต้องเป็นงานที่ไม่เคยถูกนำไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารอื่นมาก่อนและไม่ อยู่ในระหว่างพิจารณาลงพิมพ์ในวารสารใด บทความอาจถูกดัดแปลง แก้ไข เนื้อหา รูปแบบ  และสำนวน ตามที่กองบรรณาธิการเห็นสมควรทั้งนี้เพื่อให้วารสารมีคุณภาพในระดับมาตรฐาน สากลและนำไปอ้างอิงได้

 • Journal of Science and Technology, Ubon Ratchathani University

  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

         เป็นวารสารที่ตีพิมพ์บทความภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ โดยเปิดรับบทความวิจัย (Research Article)
  บทความวิชาการ (Review Article) โดยเผยแพร่ในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ISSN 2697-4142 (Online)
  ตั้งแต่ ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป


         ดาวน์โหลดบทความฉบับที่เผยแพร่เป็นรูปเล่ม >> ที่นี่


          ค่าดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ประจำปี 2560 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีค่า Journal Impact Factor = 0.113 
  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 ให้อยู่ในกลุ่มที่

 • Srinagarind Medical Journal

  Frequency : in every two months; on February, April, June, August, October and December. Policy is to encourage distribution of scientific information in medical and health sciences. It publishes seven types of article; medical innovation, original article, case report, review article, conference, symposium and letter to editor.

 • Genomics and Genetics

  Genomics and Genetics (G&G), formerly Thai Journal of Genetics, is an official peer-reviewed international scientific journal of The Genetics Society of Thailand (GST). G&G is an online open access journal, which publishes review articles, research articles, and short communications in all fields of Genomics and Genetics, including human genetics, medical genetics, forensic genetics, cancer genetics, pharmacogenetics, behavioral genetics, developmental genetics, animal genetics, plant genetics, agricultural genetics, microbial genetics, population genetics, evolutionary genetics, archaeogenetics, cytogenetics, biochemical genetics, molecular genetics, genomics, transcriptomics, proteomics, metabolomics, bioinformatics, and systems biology.


  Manuscript in conformity with the scope of the journal and substantially contributing to the fields of genomics, genetics, and related subjects is considered for publication in G&G. The manuscript submitted to G&G is original, previously unpublished, research or review article containing a high quality of content that is scientifically sound. The acceptance of manuscript for publication is judged by the Editor, Editorial Board, and two or more external reviewers, based on the quality, soundness, and overall presentation of the manuscript.


  In addition, an important consideration criterion for the acceptance of manuscript for publication in G&G is that the manuscript is written in a clear and grammatically correct academic English. It is recommended that before submission to G&G, the manuscript should be edited by a native English speaker who is familiar with scientific or academic English. The well written manuscript that has been edited by a native English speaker is accelerated to the peer-review process. The manuscript that is poorly written and grammatically incorrect is subjected to rejection without entering the peer-review process.


  Peer review process of G&G is double blinded.


   


  Publication ethics of G&G follows the principles outlined by the Committee on Publication Ethics (COPE); https://publicationethics.org/. The result of plagiarism check is needed to append with the manuscript in the submission step.


  G&G is indexed by Thailand Citation Index (TCI) Group 2.


  G&G follows an Open-Access policy. Articles are made available in full content at https://www.tci-thaijo.org/index.php/gst/index. Back issues dating to 2008 are available through this site


   


  Editor-in-Chief: Pa-thai Yenchitsomanus

 • Journal of Fisheries and Environment

  The Journal of Fisheries and Environment, formerly known as Kasetsart University Fisheries Research Bulletin, is published by the Faculty of Fisheries, Kasetsart University, Thailand. The Journal publishes peer-reviewed research in English, including original research articles and reviews. The Journal publishes all disciplines within fisheries and aquatic environmental sciences, including fishery management, fishery biology, fishery products, aquaculture, and marine science. The Journal of Fisheries and Environment is published three times per year (January-April, May-August, September-December). We welcome submissions from researchers worldwide.


   Open Access  - We provide permanent and free access to our journal for readers.


  Issues per year : Three issues per year


  Language : English


  ISSN : 2630-0702 (print)


  eISSN : 2630-0826 (online)


  Publication charges : no publication fees for all authors         


 • Science, Engineering and Health Studies

  Science, Engineering and Health Studies


  (SEHS)


  Former name: Silpakorn University Science and Technology Journal  


  Science, Engineering and Health Studies (SEHS), originally published as Silpakorn University Science and Technology Journal (since 2007), is a double-blinded peer-reviewed, open-access journal for original research article, review article and short communication. The journal provides an international forum for reporting innovation, production method, technology, initiative and application of scientific knowledge to all aspects of sciences, engineering, health sciences and related fields. The journal is fully funded by Silpakorn University and therefore no publication fee is required.


  Journal Abbreviation: SEHS


  ISSN (Online): 2630-0087 


  Language: English


  Publication Frequency: Every published article will be immediately available on journal website. (Please note that the article numbering system will be used instead of page numbering, started from Vol. 15) 


                                                                                                     


  Announcement to authors: Changing of initial submission platform


  (September 7, 2021)


  As of 7 September 2021, SEHS would like to announce a change of initial submission platform to OJS platform (Click to submit), in order to expedite the technical checking and editors prescreening of the submitted manuscript. The manuscript will be registered to EM platform by the SEHS once the prescreening and the technical check have passed. Please note that the initial submission through EM is temporarily closed but remains used for the rest of the process and communication.


  We do apologize for any convenience that may cause. If you have any queries, please kidly contact us at sehs.surdi@gmail.com

 • Thai Forest Bulletin (Botany)

  Thai Forest Bulletin (Botany) - here referred to as TFB (Botany) - was first published in 1954 by the Royal Forest Department, under the leadership of its first editor Prof. Dr. Tem Smitinand. In 2002, the journal was published by the Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation with Prof. Dr. Thawatchai Santisuk as editor, supported by editorial board members from several prominent herbaria in Europe. At present, the TFB (Botany) is published by the Forest Herbarium in Bangkok, with Dr. Rachun Pooma and Dr. Tim Utteridge as editors. The journal is published once a year, usually in September-December with the manuscript no submission deadline, and articles are published in English. All manuscripts are peer reviewed by international scientists and edited by native English language speakers on the editorial board before acceptance and publication. TFB (Botany) will become both printed and electronic journal starting with volume 44 (2016), and through the TFB (Botany) Archive, every article published since 1954 is available and completely searchable online.


  ISSN : 0495-3843 (print), 2465-423x (electronic)

 • Thai Journal of Science and Technology

  Thai Journal of Science and Technology (TJST) is an open-access and peer-reviewed journal, published by the Faculty of Science and Technology, Thammasat University, Thailand. The journal publishes the original research articles and review articles in the field of science and technology. Thai Journal of Science and Technology is published 6 issues a year: Number 1 (January-February), Number 2 (March-April), Number 3 (May-June), Number 4 (July-August), Number 5 (September-October) and Number 6 (November-December). 


  Thai Journal of Science and Technology (TJST) เป็นวารสารของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยพิมพ์ปีละ 6 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์ ฉบับที่ 2 มีนาคม-เมษายน ฉบับที่ 3 พฤษภาคม-มิถุนายน ฉบับที่ 4 กรกฎาคม-สิงหาคม ฉบับที่ 5 กันยายน-ตุลาคม และฉบับที่ 6 พฤศจิกายน-ธันวาคม


  ISSN 2286-7333


  E-ISSN 2630-0095


  Language: Thai and English

 • Thai Society of Agricultural Engineering Journal

  The Thai Society of Agricultural Engineering Journal (TSAEJ) is the official scientific journal published by the Thai Society of Agricultural Engineering. Aiming at advancing novel knowledge, innovation and technology in agricultural and biological engineering, TSAEJ publishes original research papers, review papers, and research notes in engineering and the physical sciences that applied for sustainable development of agricultural and food production.