[1]
จี้รัตน์ ป., เครือคำ พ., ศักดิ์คะทัศน์ พ. และ ฟองมูล ส. 2019. ทัศนคติของเกษตรกรที่มีต่อการทำเกษตรกรรมตามแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตเทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน. วารสารผลิตกรรมการเกษตร. 1, 1 (เม.ย. 2019), 29–41.