[1]
หาญนอก ป., สิงหบำรุง ภ., โทณลักษณ์ เ. และ แก้วใจ ว. 2019. ผลการทดสอบเบื้องต้นในการใช้ผงว่านนํ้า (Acorus calamus L.) ต่อการเข้าทำลายของแมลงในโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด. วารสารผลิตกรรมการเกษตร. 1, 1 (เม.ย. 2019), 85–95.