[1]
อินทนนท์ ภ. และ เพชรอำไพ ณ. 2019. อิทธิพลของปุ๋ยปั้นเม็ดสูตรผสมและปุ๋ยเคมีที่มีผลต่อการสะสมอินทรีย์สารในใบและปริมาณของแข็งที่ละลายนํ้าได้ของผลมะม่วง. วารสารผลิตกรรมการเกษตร. 1, 2 (ส.ค. 2019), 1–10.