[1]
สาลีอาจ พ., ฟองมูล ส., เครือคำ พ. และ จี้รัตน์ ป. 2019. การยอมรับเทคโนโลยีการปลูกข้าวนาปรังของเกษตรกรในเขตเทศบาลตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย. วารสารผลิตกรรมการเกษตร. 1, 2 (ส.ค. 2019), 51–62.