[1]
จิระภิญโญ ร. และ ยังคำมั่น ป. 2020. ผลของสารสกัดยีสต์ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์นํ้าหมักปลาต่อการเจริญของ เอื้องสายเชียงใหม่ในสภาพปลอดเชื้อ. วารสารผลิตกรรมการเกษตร. 2, 1 (เม.ย. 2020), 23–31.