[1]
โพธิ์สว่าง ส. , ขุนไกร พ. , แสนพรหม จ. , ศรีปินตา พ. , อินทร์สังข์ ล. , โนสุวรรณ ส. และ ทองขาว เ. 2020. การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและเปรียบเทียบ ปริมาณสารสำคัญของหญ้าหวาน. วารสารผลิตกรรมการเกษตร. 2, 1 (เม.ย. 2020), 67–78.