[1]
โพธิ์สว่าง ส., ขุนไกร พ. , ทองขาว เ. , อินทร์สังข์ ล. , เจริญทรัพย์ ป.ป., แสงแก้ว ว. และ โนสุวรรณ ส. 2020. การศึกษาเบื้องต้นลักษณะทางพันธุกรรม สัณฐานวิทยา และพฤกษเคมีของสัตฤๅษี. วารสารผลิตกรรมการเกษตร. 2, 1 (เม.ย. 2020), 79–90.