[1]
กางโสภา จ. , เหมืองทอง เ. , จี้เพชร เ. , จันต๊ะอินทร์ ส. และ ทองเปลว พ. 2020. ผลของการไพรม์เมล็ดด้วย KNO3 ร่วมกับการเคลือบเมล็ด ต่อความงอก การเจริญเติบโตของต้นกล้า และอายุการเก็บรักษา ของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์. วารสารผลิตกรรมการเกษตร. 2, 2 (ส.ค. 2020), 15–30.