[1]
แก้วประดับ ธ. , รุ่งนิลรัตน์ ธ. , อภิรติกร ศ. , ฆังคมณี ธ. และ สุขสะโร ว. 2020. ผลของวัสดุปลูกต่อลักษณะทางสรีรวิทยาและการเจริญเติบโต ของกล้าปาล์มนํ้ามันระยะอนุบาลแรก. วารสารผลิตกรรมการเกษตร. 2, 3 (ธ.ค. 2020), 25–36.