[1]
พมลาชาบุด ค. , เครือคำ พ., ฟองมูล ส. และ พละปัญญา ป. 2022. ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือนของเกษตรกร ในเมืองคำ แขวงเชียงขวาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. วารสารผลิตกรรมการเกษตร. 4, 1 (เม.ย. 2022), 40–52.