[1]
ทองแก้ว เ. , สมบูรณ์สุข บ. และ รัตนไชย อ. 2021. แนวทางการพัฒนาสื่อเพื่อการถ่ายทอดความรู้เรื่องการทำนาของชุมชน กรณีศึกษา ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา. วารสารผลิตกรรมการเกษตร. 3, 2 (ส.ค. 2021), 57–68.