[1]
วรรณคนาพล อ. และ เทียมเมือง ด. 2022. ทัศนคติต่อการปรับเปลี่ยนการเลี้ยงปลานิลเข้าสู่ระบบอินทรีย์ของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิล บ้านแม่แก้ด ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่. วารสารผลิตกรรมการเกษตร. 4, 2 (ส.ค. 2022), 54–65.