[1]
แจ่มจำรัส ศ. และ ภู่ระหงษ์ ณ. 2022. ผลของการใช้นํ้าไหลผ่านสนามแม่เหล็กต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวเหนียวลืมผัว. วารสารผลิตกรรมการเกษตร. 4, 3 (ธ.ค. 2022), 51–61.