[1]
สุริยะชัยพันธ์ ก., ศักดิ์คะทัศน์ พ. , ฟองมูล ส. และ แสงสุโพธิ์ ส. 2023. ปัจจัยที่มีผลต่อการทำเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรบนพื้นที่สูงในจังหวัดเชียงใหม่. วารสารผลิตกรรมการเกษตร. 5, 1 (เม.ย. 2023), 13–26.