[1]
ตาอินทร์ ธ., อนงค์รักษ์ น. , ลือศักดิ์ ณ. และ ไชยวรรณ ฟ. 2023. การกระจายตัวของอันดับดินในพื้นที่ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำพูน. วารสารผลิตกรรมการเกษตร. 5, 1 (เม.ย. 2023), 106–119.