[1]
ขจรผล ธ. , เชื้อคนแข็ง น. และ แสงศิริ ช. 2022. การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และเส้นทางความสัมพันธ์ของข้าวไร่ต่อลักษณะของผลผลิต ในพื้นที่ลูกคลื่นลอนลาด ในอำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์. วารสารผลิตกรรมการเกษตร. 4, 2 (ส.ค. 2022), 1–13.