[1]
นามี เ. และ เสียะ เ. 2023. การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรในท้องถิ่นสำหรับการผลิตเห็ดนางรม (Pleurotus osteatus). วารสารผลิตกรรมการเกษตร. 5, 1 (เม.ย. 2023), 203–215.